Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Projectleiding Ecohydrologische Quickscans

Projecten: Projectleiding Ecohydrologische Quickscans
Projecten: Projectleiding Ecohydrologische Quickscans
31/12/2008
(Opdrachtgever: Waterschap De Dommel)

Het waterschap De Dommel heeft Bureau Waardenburg de opdracht gegeven voor het uitvoeren van ecohydrologische quickscans voor 27 natte natuurparels (NNP's). BWZ Ingenieurs verzorgt in opdracht van Bureau Waardenburg de projectleiding en levert hydrologische bijdragen.

In 2003 is door Waterschap De Dommel het verdrag van Cork ondertekend. Het verdrag van Cork is een bestuurlijke basis waarmee aandacht gegeven wordt aan de aanpak van verdroging. Het verdrag bestaat uit een lijst van prioritaire verdroogde (waterafhankelijke) gebieden (Natte natuurparels / Corkgebieden) welke hersteld moeten worden. Voor 2008 moet de waterhuishoudkundige situatie gerealiseerd zijn voor het eerste deel van de natte natuurparels (NNP’s), voor 2012 moet de realisatie van de het tweede deel NNP’s plaatsvinden. 

Voor de verschillende NNP’s zijn natuurdoeltypen vastgesteld. Bij de ontwikkeling van natuurdoeltypen spelen verschillende standplaatsfactoren een rol, waarvan het waterregime een zeer belangrijke factor is. Bij herstel van de NNP’s is het daarom noodzakelijk goed inzicht te hebben in het ecohydrologische systeem. Binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel ligt een groot aantal NNP’s die onder het verdrag van Cork vallen. Het waterschap heeft nog onvoldoende systeem­kennis op perceelsniveau om de potenties en (herstel)maatregelen voor deze NNP’s in kaart te brengen. Het waterschap wil daarom voor alle NNP’s specifieke gebieds­kennis op perceelsniveau op doen via het uitvoeren van “ecohydrologische quick scans”.

Het waterschap De Dommel heeft Bureau Waardenburg de opdracht gegeven voor het uitvoeren van ecohydrologische quickscans voor 27 NNP’s. Doelstelling van de quickscans is aan te geven welke (hydrologische) maatregelen nodig zijn om in de natte natuurparels de vastgestelde natuurdoeltypen te realiseren.

Een beknopte ecosysteemanalyse, op basis van bestaande gegevens, leidt tot de beantwoording van de volgende deelvragen:

 

  • Passen de door de provincie vastgestelde natuurdoeltypen bij het ecohydrologische systeem? En zo ja, welke vegetatietypen zijn haalbaar? Zo nee, welke natuurdoeltypen zijn wel haalbaar?
  • Zijn er mogelijk nog andere knelpunten (al of niet op het gebied van de hydrologie)? Zo ja, hoe kunnen deze knelpunten worden opgelost?
  • Wat zijn de aandachtspunten voor een verfijnd hydrologisch model? Ontbreekt nog informatie en zo ja, welke?


Bookmark and Share

Selecteer projecten