Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

KRW-onderzoek natuurvriendelijke oevers en verdiepen Boezemvliet

Projecten: KRW-onderzoek natuurvriendelijke oevers en verdiepen Boezemvliet
Projecten: KRW-onderzoek natuurvriendelijke oevers en verdiepen Boezemvliet
Projecten: KRW-onderzoek natuurvriendelijke oevers en verdiepen Boezemvliet
31/12/2015
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)

In het KRW-waterlichaam Boezemvliet, gelegen in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta (Hoeksche Waard) wordt niet voldaan aan de KRW-doelstellingen. Het belangrijkste knelpunt is het onvoldoende aanwezig zijn van water -en oeverplanten (macrofyten) in het waterlichaam. Om de ontwikkelingsmogelijkheden van water- en oeverplanten te verbeteren, is in het KRW-maatregelenprogramma de maatregel “aanpassen profiel” opgenomen.  Het doel hiervan is het realiseren van een grotere oppervlakte met flauwe oevers en/of ondiepe zones.

BWZ Ingenieurs doet in samenwerking met Bureau Waardenburg onderzoek naar mogelijke locaties voor de gewenste profielaanpassingen. Daarbij wordt zowel gekeken naar profielaanpassingen binnen de bestaande watergang als daarbuiten (verbreding). Onderdeel van het onderzoek is de bepaling van het hydraulisch profiel. Dit is het profiel dat minimaal benodigd is om een goede waterafvoer te garanderen. Het deel dat daarbuiten ligt, kan in principe worden benut voor realisatie van de gewenste profielaanpassingen.

Voor de locaties die in aanmerking komen voor profielaanpassing, werken we een principeprofiel uit, waarbij we toewerken naar een optimalisatie voor de KRW. Bij het geoptimaliseerde profiel geven we een inschatting/beoordeling van de verwachte effecten op de KRW-maatlat macrofyten. Belangrijke aandachtspunten bij de locatiekeuze zijn onder andere de aanwezigheid van naastliggende boezemkades (rekening houden met beschermingszones, zo nodig geotechnische toetsing), aanwezigheid woonboten en aanwezigheid van particuliere tuinen en eigendommen.

In samenhang met het onderzoek naar profielaanpassing kijken we ook naar de mogelijke effecten van (gedeeltelijke) verdieping van het profiel, waarbij het kan gaan om verdiepen van de vaste bodem of het verwijderen van de aanwezige baggerlaag. Voor beiden maken we een inschatting van de mogelijke bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie.
Bookmark and Share

Selecteer projecten