Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

KRW-maatregelenonderzoek Brielse Meer en Bernisse

Projecten: KRW-maatregelenonderzoek Brielse Meer en Bernisse
05/10/2015
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta voeren wij in samenwerking met Bureau Waardenburg een maatregelenonderzoek uit voor KRW-waterlichaam Brielse Meer en Bernisse, gelegen op het eiland Voorne Putten. Belangrijkste knelpunt voor dit waterlichaam is het gebrek aan emerse en drijvende vegetatie. De oorzaken hiervan zijn nog niet goed bekend.

De eerste fase van het onderzoek bestaat uit een nadere analyse van het waterlichaam en de knelpunten die zich voordoen. Daarbij kijken we ondermeer naar de huidige oeverprofielen en kenmerken als diepteverloop, substraat, aanwezigheid watervegetatie en invloed beschaduwing. Ook kijken we naar mogelijk storende invloeden als scheepvaart, peilbeheer, visbestand en aanwezigheid van krabben en kreeften. Omdat het om een omvangrijk waterlichaam gaat (oppervlakte ruim 550 ha) met verschillende kenmerken per deelgebied, beoordelen we tevens de representativiteit van de KRW-meetpunten en het toegewezen KRW-type.  De analyse moet inzicht geven in de haalbaarheid van het GEP en het benodigd areaal aan natuurvriendelijke oevers. 

In de tweede fase van het onderzoek werken we een maatregeladvies uit, inclusief kostenraming. Als basis hiervoor voeren we een veldbezoek uit, samen met gebiedsdeskundigen van het waterschap. Daarbij bespreken we de gesignaleerde knelpunten in het veld, en beoordelen we welke maatregelen effectief en kansrijk zijn. De resultaten hiervan verwerken we in het maatregeladvies. Mogelijke maatregelen kunnen zijn aanpassing van het GEP, aanpassing van het meetnet, of splitsing van het waterlichaam in meerdere KRW-types.

Op basis van de uitgevoerde analyses stellen wij een duidelijk onderzoeksrapport op  dat de onderbouwing vormt voor het uiteindelijke maatregelenadvies.  
Bookmark and Share

Selecteer projecten