Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Beheerplan langsdammen Waal

01/08/2011
(Opdrachtgever: Rijkswaterstaat)

Het Rijk heeft in 2006 de PKB (Planologische Kern Beslissing) Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Eén van de maatregelen uit de PKB is het verlagen van in totaal 750 Waalkribben tussen de Pannerdensche kop – bij Millingen aan de Rijn- en Gorinchem. De kribben worden verlaagd om de doorstroming en bergingscapaciteit van de rivier bij hoogwater te verbeteren.

Rijkswaterstaat Oost Nederland is voornemens om in het traject tussen Wamel en Opheusden een alternatieve maatregel te gaan nemen, namelijk het realiseren van langsdammen. Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam, die de vaargeul scheidt van de naastliggende oevergeul. De verwachting is dat de aanleg van langsdammen een aantal voordelen heeft ten opzichte van kribverlaging, o.a. ten aanzien van hoogwaterveiligheid, ecologie, scheepvaart en waterhuishouding.

Het project WaalSamen, pilot Langsdammen vormt een uniek project in Nederland. Nog niet eerder is een langsdam of vooroever van deze omvang (ca. 10 km) aangelegd. In de zomer van 2011 besluit de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu of dit pilotproject kan doorgaan.

Wij hebben voor de pilot Langsdammen ten behoeve van het SNIP3-besluit over de uitvoering fase 3 van het project Kribverlaging Waal het beheerplan opgesteld voor de langsdammen. Het beheergebied bestaat uit de gehele langsdam en de daarnaast gelegen oevergeul in de binnenbochten van de Waal tussen kmr 911,545 en kmr 922,000. Het beheergebied aan de zijde van de uiterwaard loopt tot de groeigrens. Dit is de hoogtelijn welk ca 200 dagen per jaar door de waterstand wordt onderschreden. De doelstellingen van het door ons opgestelde beheerplan zijn:

  • het aangeven van de uitgangspunten voor het beheer (beheervisie) van de langsdammen en naastliggende oevergeul. De beheervisie dient te passen bij het beheer zoals dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat;
  • het aangeven van concrete beheermaatregelen;
  • het inzichtelijk maken van de kosten van de beheermaatregelen.
Bookmark and Share

Selecteer projecten