Wachtwoord vergeten?

Water & veiligheid


Klik op de projectnaam om het project te bekijken.

Genereer projectensheet

Natuurvriendelijke oevers in Culemborg
(30/06/2017)

Voor de gemeente Culemborg verzorgen wij het ontwerpen en uitvoeringsgereed maken van natuurvriendelijke oevers op twee locaties. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp, het uitwerken tot RAW-bestek inclusief tekeningen en het voorbereiden van de aanbesteding. Lees verder…

A-priori analyse dijkveiligheid
(30/05/2017)

Binnen de verkenningsfase van het HWBP dijkversterkingsproject KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) hebben we, samen met CRUX, Deltares, Fugro, GreenRivers en in opdracht van HHSK, een benadering van de dijkveiligheid uitgevoerd volgens de bewezen sterkte methode. Hiertoe hebben we de semi-probabilistische en de faalkansanalyse uitgevoerd. Lees verder…

Watersysteemanalyse Park Oudegein
(24/03/2017)

Park Oudegein is een groot stadspark in het stedelijk gebied van Nieuwegein. Gemeente en waterschap (HDSR) streven gezamenlijk naar een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in dit park. Om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden hiervoor, voert BWZ Ingenieurs een watersysteem- en bronnenanalyse uit gebaseerd op de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF). Lees verder…

Ontwerpend onderzoek Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)
(26/10/2016)

Om ervoor te zorgen dat circa 10 kilometer dijk tussen Krimpen aan de IJssel en Gouderak ook in de toekomst de waterveiligheid kan waarborgen is het project KIJK opgestart. Het komende anderhalf jaar zoeken wij door ontwerpend onderzoek naar een best passende oplossing voor het versterken van de dijk. Lees verder…

Innovatieve waterberging Blauwe Poort
(18/07/2016)

Een innovatieve waterberging om wateroverlast bij piekbuien tegen te gaan. Een waterhouderij om water vast te houden voor benutting in droge perioden. Dat is de basis van het ontwerp dat BWZ Ingenieurs heeft gemaakt voor de Blauwe Poort Laarbeek. Het ontwerp vult de wens van het waterschap in voor klimaatadaptatie van het gebied aan toekomstige klimaatgerelateerde risico's. Lees verder…

Calamiteitenbergingen in stedelijk gebied
(04/07/2016)

Het hoogheemraadschap van Delfland zoekt naar geschikte locaties voor de realisatie van calamiteitenbergingen. BWZ Ingenieurs is gevraagd om de zeven kansrijke locaties uit een eerdere verkenning verder uit te werken tot een schetsontwerp inclusief kostenraming en effectbeoordeling. Lees verder…

Herinrichting oevers Oudenrijnsingel
(07/03/2016)

In opdracht van gemeente Utrecht heeft BWZ Ingenieurs een technische uitwerking gemaakt voor de herinrichting van de oevers van de Oudenrijnsingel. De ecologisch randvoorwaarden voor de herinrichting zijn door ons vertaald in een ontwerp en beheerplan. Hierbij is tevens een geotechnische analyse van de belasting op de beschoeiing uitgevoerd. Lees verder…

Ondersteuning Peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(03/02/2016)

Eén van onze collega’s ondersteunt in 2015 en 2016 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op locatie met de peilbesluiten Leidse Rijn en Langbroekerwetering. Ook een partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal maakt deel uit van de opdracht. Lees verder…

Waterkwaliteit gracht Donjon te Geldrop
(02/02/2016)

Wij voerden een onderzoek uit naar mogelijke maatregelen om de slechte waterkwaliteit in de gracht rondom het appartementencompex Donjon te verbeteren. Voorbeelden van maatregelen zijn tijdelijke droogval, de aanleg van nvo's, mosselkratten, helofyteneilanden en doorspoelen. Deze werkten wij verder uit op effectiviteit en technische en financiële haalbaarheid. Lees verder…

Ondersteuning uitvoering watergebiedsplan Linschoterwaard
(28/01/2016)

Wij ondersteunen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de planvorming en communicatie rond een aantal projecten uit het watergebiedsplan Linschoterwaard. Hiervoor schrijven wij projectplannen (Waterwet), organiseren we gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken en leveren we een bijdrage in communicatieteams. Lees verder…

KRW-maatregelenonderzoek Brielse Meer en Bernisse
(05/10/2015)

In het KRW-waterlichaam Brielse Meer en Bernisse ontbreekt een gezonde watervegetatie. Samen met Bureau Waardenburg onderzoeken wij de oorzaken en stellen wij een maatregelenadvies op. Het onderzoek omvat onder andere een analyse van de oeverprofielen en mogelijk storende invloeden als scheepvaart, peilbeheer en visstand. Lees verder…

KRW-onderzoek natuurvriendelijke oevers en verdiepen Boezemvliet
(03/08/2015)

Voor Waterschap Hollandse Delta voeren wij een onderzoek uit naar de realisatie van flauwe oevers en ondiepe zones in het KRW-waterlichaam Boezemvliet. De ontwikkelingsmogelijkheden voor water- en oevervegetatie kunnen hierdoor verbeteren. Dit onderzoek geeft uitwerking aan het KRW-maatregelenprogramma van het waterschap. Lees verder…

Lovendaalsingel Grave
(01/06/2015)

Gemeente Grave en Waterschap Aa en Maas willen de waterkwaliteit en beleving van de singel verbeteren. Wij ondersteunen de gemeente hierbij door het uitzetten en uitvoeren van vooronderzoeken, het opstellen van een ontwerp, afstemming met de omgeving, het aanvragen van vergunningen, het opstellen van een RAW-bestek en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure. Lees verder…

Loovevijvers Someren
(23/03/2015)

Ter voorkoming van blauwalgenoverlast wil de gemeente Someren de waterkwaliteit in de Loovevijvers graag structureel verbeteren. In ons onderzoek hebben wij een watersysteem- en bronnenanalyse uitgevoerd en hebben wij mogelijke maatregelen uitgewerkt in haalbaarheid, effectiviteit en kosten. De resultaten hebben wij vertaald in een maatregeladvies. Lees verder…

Flexibel peilbeheer Binnenmaas
(13/06/2014)

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta hebben wij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd van de maatregel peilverlaging in de KRW waterlichamen Binnenbedijkte Maas en Boezemvliet. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in zowel de technische haalbaarheid en kosten als het effect van de maatregel op de KRW doelen. Lees verder…

Afstromingsonderzoek 't Ven te Veghel
(07/04/2014)

Waterschap Aa en Maas werkt samen met gemeente Veghel aan verbetering van de waterkwaliteit in plas ’t Ven in Veghel. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft BWZ Ingenieurs een praktijkonderzoek uitgevoerd met een meetgoot. Op basis van neerslaggegevens en monitoring en analyse van de waterkwaliteit is de nutriëntenbelasting van de plas door oppervlakkige afspoeling berekend. Lees verder…

Opstellen IBC's Waterschap Hollandse Delta
(04/04/2014)

Voor vier peilvakken met een NBW-opgave en één waterlichaam met een KRW-opgave hebben wij voor Waterschap Hollandse Delta vijf variantenstudies uitgewerkt. Doel hiervan was het in kaart brengen van mogelijke maatregelen om de opgaven op te lossen en advies uit te brengen over een voorkeursvariant per gebied. De uitwerking is per gebied vastgelegd in een Initiële Businesscase (IBC). Lees verder…

Programmering onderhoud kades
(25/03/2014)

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2014 een extra impuls gegeven aan de planvorming voor het buitengewoon onderhoud van kades met wegen. BWZ heeft een ervaren projectleider gedetacheerd ter ondersteuning op het gebied van programmering en processturing. Onze projectleider heeft de programmering verzorgd evenals de inhoudelijke en financiële afstemming met een aantal gemeenten. Lees verder…

Dijkversterkingen Hoeksche Waard
(01/01/2014)

Twee van onze senior projectleiders ondersteunen WSHD als projectmanager dijkversterking Hoeksche Waard Noord en als technisch manager dijkversterking voor de Hoeksche Waard Zuid. De projecten worden aangestuurd op tijd, geld, risico’s en kwaliteit. In 2014 is veel inzet geleverd op coördinatie en begeleiding van de uitwerking van technische contractdocumenten (VSE). Lees verder…

Herinrichting Plas Zetten
(25/10/2013)

Grondbalans heeft in samenwerking met BWZ met succes ingeschreven op de opdracht van Waterschap Rivierenland voor een exploitatie- en herinrichtingsplan voor de oude zandwinput bij Zetten. BWZ heeft in de aanbestedingsfase een inrichtingsplan opgesteld met als speerpunten het faciliteren van vissers en het creëren van rust- en leefgebieden voor water- en moerasvogels. Lees verder…

1   2   3 > >> Page:  / 4

Bookmark and Share

Selecteer projecten