Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Ruygeborg

Projecten: Ruygeborg
20/01/2012
(Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied)

Sinds 1998 wordt er gewerkt aan de realisatie van het Plan van Aanpak De Venen. In een groot aantal deelprojecten wordt gewerkt aan een duurzame inrichting van de veenweiden en de droogmakerijen tussen de regio’s Amsterdam, Utrecht en Alphen aan den Rijn. De bedoeling is om binnen twintig jaar meer natuur en recreatie en een betere toekomst voor de landbouw te realiseren. Hierbij zijn een aantal prestatiedoelen gesteld.

 

Het project Ruygeborg maakt onderdeel uit van de 3e uitvoeringsmodule De Venen en is de eerste fase van de inrichting van een 200 hectare grote gebied tussen Nieuwkoop en Noorden. Het gebied bestaat uit een veenweidepolder doorsneden door talrijke sloten en een hoofdwatergang. Voor het projectgebied is het uitgangspunt dat de inrichting aansluit op de totale gebiedsinrichting. Dit door een goede inrichting die vooral gericht is op het realiseren van natuur-, waterhuishoudkundige- en recreatieve doelen.

 

Voor het projectgebied is reeds een definitief ontwerp opgesteld. Voor het verder uitwerken van het ontwerp, het technisch toetsen, het opstellen van het bestek en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure hebben wij de opdracht verworven. Naast de technische toetsing zijn in de eerste fase van het project aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In de tweede fase is naast het uitwerken van een technisch ontwerp ook het gehele vergunningentraject door ons doorlopen. Hiervoor zijn gesprekken geweest met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Half januari 2012 is de aanbesteding van het project en zullen de werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid in februari 2012 gestart worden. De directie en toezicht op het werk wordt tevens door ons verzorgd.
Bookmark and Share

Selecteer projecten