Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Quick scan klimaatverandering en bomen

Projecten: Quick scan klimaatverandering en bomen
Projecten: Quick scan klimaatverandering en bomen
Projecten: Quick scan klimaatverandering en bomen
Projecten: Quick scan klimaatverandering en bomen
Projecten: Quick scan klimaatverandering en bomen
30/06/2016
(Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort)

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben wij een Quick Scan uitgevoerd naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op het bomenbestand binnen de gemeente. Aanleiding voor dit onderzoek is de Blue Deal en de Klimaatagenda 2015-2020 die de gemeente en waterschap Vallei en Veluwe eind 2014 gezamenlijk hebben vastgesteld.

Wij hebben de Quick Scan uitgevoerd in nauwe samenwerking met een erkend bomendeskundige die specifieke expertise heeft op het gebied van groei en groeiplaatsomstandigheden van bomen.

In het onderzoek hebben we de volgende vragen uitgewerkt:

  1.  Welke klimaateffecten  worden verwacht voor Nederland en wat is de gevoeligheid van bomen hiervoor?
  2. Wat zijn de mogelijke effecten van klimaatverandering voor Amersfoort, en welke uitwerking kan dit hebben op het huidige bomenbestand van de gemeente?
  3. Welke maatregelen kun je nemen?

Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de effecten van grondwaterstandsverhoging of –verlaging door klimaatverandering en veranderingen in temperatuur of hittestress.  Daarbij is gekeken naar de omvang van deze effecten en de gevoeligheid hiervoor van de boomsoorten die binnen Amersfoort voorkomen. Voor de omvang van de grondwatereffecten is gebruik gemaakt van de GIS-grondwaterkaarten die de gemeente Amersfoort beschikbaar heeft over de effecten van klimaatverandering.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een relatief klein deel van het onderzochte bomenbestand  binnen Amersfoort risico loopt op verdroging door klimaatverandering (3%). Ditzelfde geldt voor het risico op vernatting (eveneens 3%). De voorziene vernatting heeft voor meer dan de helft van het onderzochte bomenbestand (60%) naar verwachting juist ook positieve effecten, omdat dit bijdraagt aan een betere vochtvoorziening.

De ruimtelijke analyses die zijn uitgevoerd, hebben zichtbaar gemaakt wat de belangrijkste aandachtsgebieden (wijken) zijn voor deze effecten, en om welke boomsoorten het daarbij gaat.

Het aantal bomen dat ‘gevoelig’ is voor opwarming binnen Amersfoort en dat binnen een gebied met hoge hittestress ligt, blijkt beperkt te zijn. De aanname dat veel bomen het nog wel ‘redden’ bij de verwachte opwarming, wordt geïllustreerd door het feit dat in steden als Bordeaux en Nantes, waarvan het huidige klimaat vergelijkbaar is met het toekomstige klimaat in Amsterdam,  ook veel soorten en cultivars voorkomen en zich goed en gezond ontwikkelen, die nu ook in Nederland voorkomen.

Ook andere mogelijke effecten van klimaatverandering, zoals verschuiving van het groeiseizoen, veranderingen in windklimaat, veranderingen in ziekten en plagen, en veranderingen in ecologische evenwichten of invasief gedrag van uitheemse soorten zijn beoordeeld in relatie tot het bomenbestand van Amersfoort.

De algemene conclusie  is dat er geen directe effecten worden verwacht met grootschalige gevolgen. De omvang van de verwachte klimaateffecten en de tijdsduur die hiermee gemoeid is, geeft nog voldoende tijd om adequaat in te spelen op mogelijke veranderingen en maatregelen te treffen, zoals aanplant van meer tolerante soorten, of het realiseren van meer diversiteit in het bomenbestand.

Een maatregel die altijd zinvol is in het licht van klimaatverandering, is het optimaliseren van de groeiplaatsomstandigheden van de bomen. Dit vraagt bij (her)inrichting van de groeiplaats om ‘maatwerk’. Bomen die zich goed en gezond kunnen ontwikkelen zijn veelal beter in staat om extremen op te vangen (en daarmee ook de effecten van klimaatverandering).
Bookmark and Share

Selecteer projecten