Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst

Opstellen Visie op grondverwerving

Projecten: Opstellen Visie op grondverwerving
Projecten: Opstellen Visie op grondverwerving
29/08/2008
(Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta)
info@bwz-ingenieurs.nl

Voor de uitvoering van ruimtelijke maatregelen in het kader van waterschapstaken is vrijwel altijd een oppervlakte grond noodzakelijk. De marktontwikkeling maakt dat de verwerving steeds lastiger wordt en de kosten toenemen. In projecten blijkt al dat de beschikbaarheid van de gronden en dus de grondverwerving een beperkende factor vormt. 

Voor de opgaven op het gebied van Nationaal Bestuursakkoord Water, waterkeringversterking en Kaderrichtlijn Water heeft waterschap Hollandse Delta zich gecommitteerd aan realisatie voor 2015 of 2018 (KRW). Naast deze 'strategische opgaven' heeft het waterschap ook in het meerjarenbeleidsplan een doorkijk gegeven op realisatie van projecten (ook op wegengebied). Hollandse Delta heeft hiervoor een inspanningsverplichting. Er moet een maximale inspanning gedaan worden om tot vrijwillige verwerving te komen en de noodzakelijkheid van de verwerving voor publieke doelen moet vaststaan.

In de notitie Visie op grondverwerving, voor watersystemen, waterkeringen en wegen, zijn de dilemma’s en instrumenten toegelicht en is de noodzakelijke koers voor het waterschap (in de vorm van beslispunten) uitgezet. Het bestuur heeft in het najaar van 2008 ingestemd met de Visie en de implementatie is ter hand genomen.

BWZ Ingenieurs heeft voor dit project de projectleiding verzorgd en de notitie opgesteld.  

 

ontwikkeling_grondprijs_in_nederland.pdf
Bookmark and Share

Selecteer projecten