Wachtwoord vergeten?

Vorige «Terug naar de lijst » Volgende

Onderzoek naar effecten van ophogen en egaliseren in veenweidegebied

Projecten: Onderzoek naar effecten van ophogen en egaliseren in veenweidegebied
Projecten: Onderzoek naar effecten van ophogen en egaliseren in veenweidegebied
06/10/2009
(Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude)

De gemeente Zoeterwoude heeft Bureau Waardenburg en BWZ Ingenieurs gevraagd een onderzoek te verrichten naar de effecten van ophogen en egaliseren in het buitengebied van de gemeente. In het nieuwe bestemmingsplan kan met een aanlegvergunning ontheffing worden verleend, hiervoor is een nadere onderbouwing gewenst.

De gemeente Zoeterwoude is gelegen in het Groene Hart. Het buitengebied bestaat uit uitgestrekte polders die worden gekenmerkt door het slagenlandschap en door voormalige droogmakerijen. Het is een landschapbeschermingsgebied in het kader van Landschappen 2007.

Door decennialang een lager waterpeil in de poldersloten te hanteren is in sommige gebiedsdelen een gedeelte van de veenbodem geoxideerd. Het landschap is plaatselijk zelfs glooiend geworden doordat onderliggende bodemlagen de maaiveldhoogte mede zijn gaan bepalen. Betere drooglegging voor weidebouw en ruwvoederteelt en gelijkmatige groeiplaatsomstandigheden per perceel leiden tot vragen van grondgebruikers om te mogen ophogen en egaliseren. BWZ Ingenieurs en Bureau Waardenburg brengen in beeld waar en onder welke omstandigheden dit mogelijk is. Tevens worden de effecten op landschap, ecologie, bodem en waterhuishouding omschreven als deze maatregelen ook zouden worden uitgevoerd.
Bookmark and Share

Selecteer projecten