Wachtwoord vergeten?

Gebiedsinrichting


Klik op de projectnaam om het project te bekijken.

Genereer projectensheet

Herinrichting Park Het Loove in Someren
(19/06/2017)

In navolging op ons ‘Maatregelenonderzoek aanpak blauwalg’ uit 2016 maakt ons ontwerpteam nu een voorlopig ontwerp voor de integrale herinrichting van Park Het Loove. Ter voorbereiding hierop is het gehele park ingemeten, inclusief ruim 300 bomen. De omwonenden, nabij gelegen scholen en diverse specialisten van de gemeente Someren zijn nauw betrokken bij het ontwerpproces. Lees verder…

Biodiversiteit in de stad
(08/05/2017)

De webtool 'BiodiverCity' is ontwikkeld om flora en fauna in het stedelijk milieu beter te plannen, zodat groen in een stad niet alleen bepaald wordt door kleur, vorm of gebruik, maar ook door potentiële ecologische (systeem)waarde. BWZ Ingenieurs en Bureau Waardenburg hebben de kennis van de eisen die verschillende planten en dieren aan hun omgeving stellen verwerkt tot deze tool. Lees verder…

Werkvoorbereiding speelnatuur OERRR
(03/04/2017)

Naast Belevenisboerderij Schieveen in Berkel en Rodenrijs kunnen kinderen zich vanaf de herfstvakantie 2017 heerlijk uitleven in Speelnatuur van OERRR. Voor Natuurmonumenten hebben wij de technische ondersteuning, een werkomschrijving en de aanbesteding verzorgd. Lees verder…

Advies bomenstructuur Zoetermeerse Rijweg
(05/12/2016)

Gemeente Den Haag is voornemens een groenstructuur ten zuiden van de Zoetermeerse Rijweg te realiseren. Voorafgaand heeft BWZ de haalbaarheid getoetst. Het resultaat is een advies met beplantingsplan op basis van de randvoorwaarden en eisen vanuit de inventarisatie en analyse. Ons advies sluit aan op de visie van de gemeente: kiezen voor kwaliteit en diversiteit. Lees verder…

Quick scan klimaatverandering en bomen
(07/03/2016)

Voor de gemeente Amersfoort hebben wij een quick scan uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op het bomenbestand van de gemeente. Dit heeft geleid tot een advies over welke maatregelen mogelijk zijn, zoals aanpassing van soortkeuze, beheer en/of inrichting. Lees verder…

Ecologische verbindingszone Kibbelvaart
(02/11/2015)

Voor het waterschap Brabantse Delta werkt BWZ Ingenieurs aan de Ecologische verbindingszone Kibbelvaart Halderberge. Deze bestaat uit stapstenen van natuuroevers, bloemrijk grasland, poelen en landschappelijke beplanting. In overleg met grondeigenaren hebben wij het ontwerp gemaakt, bereiden wij de uitvoering voor en begeleiden deze. Lees verder…

Nieuw Leven in het Veen Naardermeer
(05/10/2015)

Aannemingsbedrijf Van Aalsburg BV voert in opdracht van Natuurmonumenten herstelmaatregelen voor veenmosrietland in het Naardermeer uit. BWZ Ingenieurs heeft voor Van Aalsburg BV bij de inschrijving een planning en een Plan van Aanpak opgesteld.Tijdens de uitvoering ondersteunen wij de aannemer bij het technisch management. Lees verder…

Crezéepolder - (Geo)techniek
(20/03/2015)

De landbouwpolder Crezée ligt aan de rivier de Noord, nabij Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. In het kader van het Deltanatuurproject ‘Natuurontwikkeling Crezéepolder’ verandert deze polder in een waterrijk natuurgebied met ruimte voor natuur, recreatie en soms voor overtollig rivierwater. BWZ heeft voor C.M. Baars & Zn b.v. een bestek keuringsplan en een geotechnisch advies opgesteld. Lees verder…

Herinrichting Hurwenense Uiterwaard
(25/08/2014)

In opdracht van de Vries & van de Wiel heeft BWZ een DO, UO en beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor het project Hurwenense Uiterwaard. Het project omvat de aanleg van een meestromende nevengeul, de verondieping van een zandwinplas en het instandhouden en ontwikkelen van rietmoeras. De maatregelen dragen bij aan het realiseren van doelen m.b.t. de KRW en het NURG-programma. Lees verder…

Moerasblokken Groot Mijdrecht Noord
(09/06/2014)

De provincie Utrecht wil in polder Groot Mijdrecht twee moerasblokken inrichten als onderdeel van de totale natuurvisie. Ter voorbereiding op de uitvoering stellen wij het PvE op en werken wij een inrichtingsplan uit. De belangrijkste maatregelen zijn het gedeeltelijk afplaggen van de bovengrond en het waterhuishoudkundig isoleren van de moerasblokken. Lees verder…

Faunapassages Krakelingweg Zeist
(25/03/2014)

Onder de Krakelingweg liggen drie faunapassages als mitigatie voor de werkzaamheden aan en de barrièrewerking van deze nieuwe uitvalsweg. Specifieke doelsoorten zijn hazelworm, amfibieën en kleine zoogdieren. Omdat uit onderzoek is gebleken dat de passages niet goed worden gebruikt, heeft BWZ Ingenieurs een plan opgesteld en de aanleg- en onderhoudskosten van dit plan geraamd. Lees verder…

Ecozone Boekelermeer Heiloo
(24/03/2014)

Voor onze opdrachtgever Gemeente Heiloo hebben wij een bestek opgesteld en directie gevoerd voor het project Ecozone Boekelermeer. De ecozone wordt uitgevoerd als natuurcompensatie vanwege de uitbreiding van het naastliggende industrieterrein. Het ontwerp voor de ecozone is gemaakt door Bureau Waardenburg. Lees verder…

Beekherstel Groesbeek
(10/03/2014)

In aansluiting op het DO heeft BWZ Ingenieurs ook een bestek opgesteld en bij de uitvoering de directievoering en het toezicht verzorgd. De werkzaamheden omvatten het herprofileren van de beek en het bepalen en beleefbaar maken van de nieuwe beekloop. Aandachtspunten hierbij waren waterberging, verbetering van de ecologie en vispasseerbaarheid vanuit Duitsland. Lees verder…

Engineering dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei
(03/02/2014)

In het kader van Ruimte voor de Rivier worden de dijken in de gebieden Cortenoever en Voorsterklei verlegd om de IJssel meer ruimte te geven. Aannemingsbedrijf de Vries & van de Wiel realiseert deze dijkverleggingen. BWZ Ingenieurs verzorgt een deel van de engineeringswerkzaamheden die aan de verleggingen voorafgaan. Lees verder…

Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden
(07/01/2014)

Voor de Wilnisse Bovenlanden heeft de Provincie Utrecht de doelstelling om circa 330 hectare natuur in te richten. Hiervoor heeft BWZ Ingenieurs in februari 2014 het DO afgerond. Opvolgend is de werkvoorbereiding opgepakt, inclusief coördinatie van diverse onderzoeken. In december is het RAW-bestek afgerond en gepubliceerd voor aanbesteding en per februari 2015 is BWZ Ingenieurs voor een periode van ruim anderhalf jaar gestart met de directievoering en het houden van toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden. Lees verder…

Werkvoorbereiding, directie en toezicht Koudenhoorn
(03/06/2013)

In oktober 2013 is de uitvoering van de herinrichting van recreatie-eiland Koudenhoorn aan de Kagerplassen van start gegaan. Na het uitwerken van het ontwerp aan het begin van het jaar en het opstellen van het bestek, verzorgt BWZ Ingenieurs nu het toezicht en de directievoering tijdens de uitvoering. Lees verder…

Herinrichting Van Dixhoorndriehoek
(25/04/2013)

De Van Dixhoorndriehoek is een kunstmatig aangelegd duingebied bij Hoek van Holland. Door herinrichting en aangepast beheer moeten de vanuit Natura2000 gewenste natuurwaarden terugkomen en behouden blijven. Samen met Bureau Waardenburg en duinmorfoloog Bas Arens hebben wij hiervoor een plan opgesteld. De uitvoering start in het voorjaar van 2014. Lees verder…

Herinrichting voormalig depotterrein Rijkerswoerdse Plassen
(04/03/2013)

Aan de zuidrand van Elden grenzen de Rijkerwoerdse Plassen. Deze voormalige zandwinlocatie is nu in gebruik als recreatieplas. In de zomerperiode wordt het strand druk bezocht door zonaanbidders terwijl de zuidrand jaarrond gebruikt wordt door wandelaars en natuurliefhebbers. BWZ Ingenieurs heeft een ontwerp en beplantingsplan gemaakt voor de afwerking van het voormalige depotterrein van K3Delta ten behoeve van recreatief gebruik. Lees verder…

Inrichtingsplan EVZ Bijleveld
(01/01/2013)

In het kader van het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen+ wordt een nieuwe hoofdwatergang gegraven. De realisatie wordt gecombineerd met de aanleg van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Bijleveld. BWZ Ingenieurs heeft hiervoor het inrichtingsplan opgesteld met een beheerparagraaf en een globale kostenraming (SSK-systematiek). Lees verder…

Inrichting Koornwaard te Heukelum
(01/01/2013)

Het ecologisch systeem in de voormalige zandwinlocatie De Koornwaard is verstoord geraakt. Herinrichting kan een kwaliteitsimpuls betekenen voor natuur, landschap, water en cultuurhistorie. Grondbank GMG onderzoekt de mogelijkheden voor herinrichting. BWZ heeft diverse onderzoeken uitgevoerd, de uitgangspunten voor inrichting bepaald en het inrichtingsplan Bbk opgesteld. Lees verder…

1   2   3 > >> Page:  / 4

Bookmark and Share

Selecteer projecten