BWZ

Ontwerp en dimensionering watersystemen


Bij ruimtelijke (her)inrichting van gebieden is vaak ook een aanpassing van het watersysteem aan de orde. Dit moet dan wel zo plaatsvinden, dat voldaan blijft worden aan de eisen die de waterbeheerder hieraan stelt. Zo moeten de watergangen voldoende afvoercapaciteit hebben om opstuwing in het watersysteem te voorkomen, en geldt er vaak een maximale stroomsnelheid ter voorkoming van erosie. Ook de kunstwerken in het watersysteem moeten voldoende gedimensioneerd zijn.

BWZ Ingenieurs verzorgt zowel hydraulische toetsingen van het bestaande watersysteem als het ontwerp en de dimensionering van een nieuw of aangepast watersysteem. Vaak volstaat hierbij het gebruik van enkelvoudige, hydraulische stromingsformules. Indien gewenst kunnen wij het watersysteem echter ook hydraulische toetsen en/of ontwerpen met behulp van SOBEK. In samenhang met de hydraulische toetsing kunnen wij ook bijbehorende kaarten en/of ontwerptekeningen verzorgen, alsmede advies over bijvoorbeeld de risico’s op welvorming, aanleg beschoeiing en type en materialen kunstwerken.

Werkzaamheden die wij kunnen verzorgen zijn:

  • berekening dimensionering watergangen en kunstwerken;
  • berekening risico’s opbarsten bodem/welvorming;
  • berekening/ontwerp meandering beeksystemen;
  • berekening/ontwerp vispassages;
  • kaartmateriaal/(technische) ontwerptekeningen watersysteem;
  • kostenramingen (SSK);
  • advies kunstwerken, beschoeiing en beschermingsmaatregelen.