BWZ

Kaderrichtlijn Water (KRW)


De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die tot doel heeft om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Uiterlijk in 2027 dienen alle wateren aan de normen van de KRW te voldoen, zowel chemisch als ecologisch.

De opgave voor het oppervlaktewater ligt vooral op het gebied van de ecologie. Dit hangt vaak samen met een onvoldoende natuurlijke inrichting van de watergangen, de migratiebeperkingen voor vissen, de (hoge) nutriëntenbelasting van het watersysteem, en/of de wijze van beheer. Daarom zijn maatregelen nodig die hierop ingrijpen.

BWZ Ingenieurs beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, advies en ontwerp voor de KRW. Wij kunnen o.a. de volgende diensten verlenen:

  • Gebiedsgerichte onderzoeken naar haalbaarheid, effectiviteit en kosten van mogelijke KRW-maatregelen;
  • Watersysteemanalyses inclusief het opstellen van water- en stoffenbalansen;
  • Inrichtingsplannen/-ontwerpen (VO, DO) voor natuurvriendelijke oevers;
  • Inrichtingsplannen (VO, DO) voor beekherstel, herinrichting uiterwaarden en verondieping diepe plassen;
  • Advies en dimensionering vispassages;
  • Onderzoek haalbaarheid en effecten aangepast (flexibel) peilbeheer;
  • Veldonderzoek, monitoring en data-analyse (ecologische) waterkwaliteit;
  • Kostenramingen voor inrichtingsmaatregelen KRW;
  • Ondersteuning van KRW-werkgroepen.

Voor inbreng van specifieke ecologische kennis (KRW-maatlatten, KRW-typen, KRW-beoordeling en -monitoring, effectbepaling EKR) werken wij vaak samen met onze partner Bureau Waardenburg, een gespecialiseerd bureau voor onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van o.a. aquatische ecologie, natuur en landschap. Onze bureaus zijn goed op elkaar ingespeeld en werken ook in diverse andere projecten met elkaar samen. Wij zijn gevestigd in hetzelfde kantoor in Culemborg, waardoor de uitwisseling van informatie optimaal is. Ook bilateraal overleg en afstemming kan snel en efficiënt plaatsvinden.