BWZ

Juridisch en expert-advies bij waterhuishoudkundige geschillen


Bij maatregelen in het watersysteem kunnen soms geschillen ontstaan over de mogelijke effecten van die maatregelen en het optreden van schade. Dit speelt bij feitelijk uitgevoerde maatregelen in het watersysteem, maar ook bij besluitvorming over voorgenomen ruimtelijke of waterhuishoudkundige plannen of voorgenomen vergunningverlening voor handelingen in het watersysteem. Het gaat dan bijvoorbeeld om het optreden van nat- of droogteschade, het afkalven van oevers, het wijzigen van de gebruiksmogelijkheden van percelen of het stellen van beperkingen aan bepaalde handelingen.

Vaak spelen dit soort geschillen tussen overheidsorganen (waterschappen, gemeenten) en individuele belanghebbenden, maar ook andere initiatiefnemers kunnen hierbij aan de orde zijn.  

BWZ Ingenieurs is uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving op watergebied en het relevante waterbeleid. In combinatie met onze technisch-inhoudelijke waterkennis zijn wij goed in staat om inhoudelijke ondersteuning te bieden bij waterhuishoudkundige geschillen en/of juridische procedures op dit vlak. Indien dit aan de orde is, kunnen wij ook de benodigde ondersteunende onderzoeken verzorgen, zoals kadastrale inmeting of visuele terreinbeoordeling.

In de afgelopen jaren heeft BWZ Ingenieurs voor verschillende rechtsbijstandsverzekeraars deskundigenadviezen opgesteld in het kader van lopende juridische procedures. In deze adviezen hebben wij een inhoudelijke beoordeling gegeven van de betreffende geschillen, afgezet tegen het vastgestelde beleid, de geldende wet- en regelgeving en algemeen geldende normen of richtlijnen. Voorbeelden van procedures waarbij wij een deskundigenadvies hebben uitgebracht zijn:

  • Beroep tegen vaststelling plan tijdelijk gebruik, in verband met verwachte natschade en beperkingen gebruiksmogelijkheden percelen;
  • Aanspraak op schadevergoeding door afkalven van oevers als gevolg van uitgevoerde baggerwerkzaamheden;
  • Beroep tegen vaststelling maatregelenplan voor verdrogingsbestrijding (GGOR) in verband met verwachte natschade aan bebouwing;
  • Beroep tegen opgelegde dwangsom in verband met een steiger die breder is dan toegestaan volgens de Keur;
  • Aanspraak op schadevergoeding door afkalven van oevers als gevolg van wijzigingen in de waterhuishouding (veranderingen in wateraan- en afvoer).
afkalvende oever