Wachtwoord vergeten?

GGOR, watergebiedsplannen en peilbesluiten

De GGOR-werkwijze (Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime) is ontwikkeld om het watersysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende “gebruikers” in een gebied (functies, vormen van grondgebruik). Was het watersysteem in het verleden vooral bedoeld om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren, tegenwoordig moet rekening worden gehouden met meerdere belangen in een gebied. Naast landbouw gaat het o.a. ook om natuur, recreatie en stedelijk gebied. Iedere functie stelt zijn eigen hydrologische randvoorwaarden aan het watersysteem. Daarom is een integrale afweging gewenst, waarbij het gehele watersysteem wordt betrokken, met aandacht voor zowel grond- als oppervlaktewater en waterkwantiteit als -kwaliteit.

De GGOR-werkwijze is gebaseerd op het stappenplan van de projectgroep Waternood (WaterSysteemgericht Normeren, Ontwerpen en dimensioneren; Stowa, 1998). De uitwerking hiervan verschilt in de praktijk, maar het principe hiervan is nog steeds gangbaar.

GGOR

Bij BWZ Ingenieurs is veel kennis en ervaring aanwezig in het toepassen van de GGOR-systematiek. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het analyseren van de werking van het watersysteem (AGOR), het bepalen van de hydrologische randvoorwaarden voor de verschillende grondgebruikfuncties (OGOR), het beoordelen van de doelrealisatie van de verschillende grondgebruikfuncties (natuur, landbouw en bebouwing), het bepalen en uitwerken van maatregelen en het bepalen en beoordelen van de effecten van deze maatregelen (GGOR). 

In het kader van de GGOR en/of het opstellen van watergebiedsplannen/peilbesluiten kunnen wij o.a. de volgende werkzaamheden verrichten:

  • uitvoeren watersysteemanalyses (bepalen AGOR);
  • analyseren hydrologische randvoorwaarden grondgebruiksfuncties (bepalen OGOR);
  • bepalen en beoordelen van hydrologische effecten op grondgebruiksfuncties (bepalen GGOR);
  • bepalen en uitwerken maatregelen;
  • uitvoeren c.q. verzorgen hydrologische modellering;
  • opstellen en uitwerken watergebiedsplannen en/of peilbesluiten;
  • toepassing Waternoodinstrumentarium: doelrealisatie natuur, landbouw en bebouwing;
  • procesondersteuning, communicatie met belanghebbenden en betrokken partijen.

GGOR: Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime

AGOR: Actueel Grond- en OppervlaktewaterRegime

OGOR: Optimaal Grond- en OppervlaktewaterRegime


Bookmark and Share