Wachtwoord vergeten?

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit. Veranderingen in functies geeft...

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit. Veranderingen in functies geeft...

Water & veiligheid

Aan de slag met de uitvoering!  Water speelt een belangrijke rol in Nederla...

Water & veiligheid

Aan de slag met de uitvoering!  Water speelt een belangrijke rol in Nederla...

Infrastructuur

Intensief gebruik. In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en...

Infrastructuur

Intensief gebruik. In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en...

Water & Veiligheid

Aan de slag met de uitvoering! 

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. We leven met veel mensen in een klein gebied, dat intensief bebouwd is en dat voor veel functies wordt gebruikt. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering en invoering van de Kaderrichtlijn Water, stellen ons voor complexe opgaven in het waterbeheer.

Om ons land ook in de toekomst ‘waterveilig’ en leefbaar te houden, zijn technische maatregelen nodig, √©n een andere manier van omgaan met water. Meer ‘ruimte voor water’ en water medebepalend laten zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen in ons land.

We moeten toe naar duurzame, klimaatbestendige watersystemen. Robuuste systemen die ons beschermen tegen hoogwater, die wateroverlast voorkomen, die verdroging  tegengaan, en die zich kenmerken door een goede waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch.

Van beleid tot uitvoering

De diverse wateropgaven zijn inmiddels verankerd in het waterbeleid van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Het is nu de tijd om dit beleid tot uitvoering te brengen.

BWZ Ingenieurs kan u hierbij ondersteunen en ontzorgen. Wij hebben brede ervaring in het werkveld water, variërend van strategisch niveau tot uitvoeringsbestekken en directievoering, zowel in landelijk als stedelijk gebied.

De diensten die wij aanbieden zijn o.a.:

 • Uitwerken visies en inrichtingsplannen (o.a. projecten voor verdrogingsbestrijding, dijkversterking, waterberging);
 • (Geo-) hydrologische advisering en effectanalyses (watertoets);
 • Uitvoeren van ecohydrologische systeemanalyses;
 • Uitvoeren GGOR-analyses, opstellen watergebiedsplannen / peilbesluiten;
 • Beoordeling van hydrologische studies en onderzoeken (second opinion);
 • KRW-onderzoeken, uitwerkingen en toetsingen;
 • Beleidsformulering en -ondersteuning (KRW, Ruimte voor rivieren, NURG);
 • Project- en programmamanagement;
 • Uitvoeringsplannen (RAW/UAV-gc), risicomanagement en (SSK)kostenramingen;
 • Begeleiden aanbestedingstrajecten, directievoering en dagelijks toezicht;
 • Beheer- en onderhoudsplannen.

Aanpak

Kwaliteit en deskundigheid zijn de belangrijkste uitgangspunten in onze aanpak. Zowel kwaliteit in inhoud, als ook in communicatie met u, als opdrachtgever, en in het werkproces. Wij staan voor een open werkwijze, en spelen creatief in op de vraagstukken die er zijn. U kunt van ons een pro-actieve en zelfstandige houding verwachten. Bij integrale vraagstukken werken wij in multidisciplinaire teams met mensen die op het vereiste abstractieniveau werken, die over de grenzen van hun vakgebied heenkijken en gewend zijn uitvoeringsgerichte oplossingen te zoeken. 


Bookmark and Share